ALGEMENE VOORWAARDEN:

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van termijn. In geval van niet betalen op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betalen van een schadevergoeding wegens wanbetalen, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% met een minimum van 200,00 €. Tevens zal een verwijlintrest van 15% per jaar verschuldigd zijn, dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling (deze intrest is evenredig met een cash krediet bij bank instellingen). Alle verdere advocaten, inning en gerechts kosten zijn te lasten van de klant. Alle klachten dienen ons binnen de vijf dagen kenbaar gemaakt te worden en dit door middel van aangetekend schrijven alle andere protesten worden niet aanvaard. Bij levering/verkoop van materialen blijven deze eigendom van GCV STES tot de volledige som betaald is.  De koper verklaart zich akkoord dat GCV STES een retentie recht heeft. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn mogen dien het Belgisch grond gebied niet verlaten.Bij inbreuk op deze zal er onmiddellijk klacht worden neergelecht bij de bevoegde instanties.  Elke betwisting wordt volgens Belgisch Recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent - Dendermonde behoren.